ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น  รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์   รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ดร.รสจรินทร์  รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566


21 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ