แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565

20 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ