คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์และศิษย์เก่าในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” สำหรับคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

- รางวัลศาสตราจารย์ ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ ภาควิชาสถิตประยุกต์

2. ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

3. ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ ภาควิชาคณิตศาสตร์

- รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 รางวัลชมเชย (ด้านนวัตกรรม)

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

- รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม”

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม / อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

- รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

- รางวัล ศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น Intelligent and Nonlinear Dynamic Innovations Research Center โดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

2. ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาภาคธุรกิจเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2565

ได้แก่ คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและสร้างคุณประโยชน์ก่อให้เกิดผลงาน ชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรแต่ละภาคส่วน เครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมประดู่แดง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ