ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมรำลึก“ทวาปูชนียาจารย์ ” ในวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และตัวแทนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ