คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น ด้านการสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน

อาจารย์ ดร. วรรณรัก นพเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัลประเภทองค์กรดีเด่น ด้านการสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน จากคุณกรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เนื่องในวันเกียรติยศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ