ประกาศ ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจฯ อ่านรายละเอียดการยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับเงินรางวัลจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศ และติดต่องานคลัง ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

15 กุมภาพันธ์ 2566