ขอแสดงความยินดีแก่ นักวิจัย มจพ. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีแก่ นักวิจัย มจพ. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2566
ในผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบวัดทดสอบคุณลักษณะของสายอากาศขนาดใหญ่สำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่” โดย ศ. ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง รศ. ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว และ รศ. ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไบเทค บางนา

10 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ