ประกาศ กำหนดการชำระเงิน การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง กำหนดการชำระเงิน การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2566 (โควตาเรียนดีทุกโครงการ) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดีทุกโครงการดูรายละเอียดกำหนดการได้จากไฟล์ PDF ประกาศที่แนบมา ดังนี้

10 กุมภาพันธ์ 2566