นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับรางวัลในกลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายชื่อและรางวัลดังนี้

1. นางสาวนิษฐา ทรายแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) ได้รับ รางวัลดีเยี่ยม

เรื่อง ทรายแมวอินทรีย์จากแกนกิ่งมันสำปะหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์.ดร. วิไล รังสาดทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

2. นางสาวปิยธิดา แซสันเทียะ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (MAST) ได้รับ รางวัลดีมาก

เรื่อง ค่าความยาวรันเฉลี่ยโดยวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลขสำหรับแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเลขชี้กำลังแบบขยายเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงต่อเนื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์และ ศาสตราจารย์.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ภาควิชาสถิติประยุกต์

3. นายณัฐพล เพชรสุข  สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (MMI) ได้รับ รางวัลดีมาก

เรื่อง การออกแบบพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เฝ้าระวังและติดตามการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
อาจารย์ที่ปรึกษา:
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรมและอุปกรณ์การแพทย์

4.   นางสาวสันต์หทัย ฤทธิบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) ได้รับ รางวัลดี

 เรื่อง เอนไซม์ลิกนิโนไลติกจากเชื้อราสำหรับกำจัดสีในน้ำเสียอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม และ ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

5. นางสาวนิชากร โอชาสาขาวิชาเทคโนโลยีวภาพ (MBT) ได้รับ รางวัลดี 

เรื่อง การระบุและวิเคราะห์เปปไทด์สายสั้นที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากน้ำทิ้งที่ได้จากน้ำล้างก่อนกระบวนการดองเค็มแมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonema Smithi)

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำหรับรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และมอบรางวัล ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. วันที่ 30 มกราคม 2566


30 มกราคม 2566

ห้องภาพ