ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม" โดยจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 c

ประกาศ สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ณ วันที่ 13 มกราคม 2566


27 มกราคม 2566

ห้องภาพ