ห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ภายใต้โครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าอบรมในหัวข้อ การพยากรณ์ผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติมาทำการพยากรณ์ปัญหาดังกล่าว ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 

23 มกราคม 2566

ห้องภาพ