คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ Smart Healthcare TTM

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) เพื่อประโยชน์การนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้ดำเนินการประสานงานจัดทำกิจกรรมร่วมกันตามแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้มีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. วันที่ 20 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

ห้องภาพ