บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด สัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ตามโครงการสหกิจศึกษา ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

ห้องภาพ