นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยนักศึกษาได้รับรางวัล ประเภทที่ 2 ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวกาญจนา พวงสีเงิน   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาคณิตศาสตร์

2. นายฐิติพงศ์ พรมพุ้ย              สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์

3. นางสาวนิชากร โอชา             สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งนี้ ขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 

ข้อมูล http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/main.php

13 มกราคม 2566

ห้องภาพ