คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือนวัตกรรมที่ช่วยทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง

รองศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา  ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต  ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน และ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ต้อนรับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมที่จะช่วยทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง และเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

27 ธันวาคม 2565

ห้องภาพ