ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนพร้อมรายละเอียดการยื่นเอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้

27 ธันวาคม 2565