คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไมโครอิเล็กทรอนิกส์และหารือความร่วมมือ

รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้อนรับนักวิจัยและทีมงาน จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไมโครอิเล็กทรอนิกส์และหารือความร่วมมือ ในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

22 ธันวาคม 2565

ห้องภาพ