คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา  ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมแนะนำช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา


22 ธันวาคม 2565