คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณกฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคลและการจัดการ  และ คุณจิราพร ขวัญเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของฟูจิตสึให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการนั้น ๆ โดยมีพยานผู้เข้าร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลังจากพิธีการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้พาคณะผู้บริหารเข้าชมการจัดกิจกรรมโครงการ Go IT  ณ ห้อง 216 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565