ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับ 04110 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS และ 04111 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CSB

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับ  04110 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และ 04111 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB) เนื่องจาก มีผู้สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาจำนวนมาก จึงมีแนวทางในการจัดสอบสัมภาษณ์ ดังนี้


23 พฤศจิกายน 2565

ห้องภาพ