ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ ๑๘๒ สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

15 พฤศจิกายน 2565