ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจดูรายชื่อและข้อมูลท้ายประกาศที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

15 พฤศจิกายน 2565