ประกาศ ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลแนบท้ายประกาศ ดังไฟล์ PDF ที่แนบมานี้

15 พฤศจิกายน 2565