ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปกติเข้ารับทุนโดยมีรายชื่อแนบไฟล์ PDF มากับประกาศดังนี้

14 พฤศจิกายน 2565