ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2565 ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดท้ายประกาศได้ที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

14 พฤศจิกายน 2565