คณะทำงานประสานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล  รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ต้อนรับคณะทำงานประสานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) โดยมี ดร.อภิชาต  ทองอยู่  ประธานคณะทำงาน EEC HDC พร้อมด้วย ดร.ณิชากร  ทองเปลว  ผู้อำนวยการสำนักประสานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ดร.ไพบูลย์  ลิ้มปิติพานิชย์  ผู้อำนวยการศูนย์ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา และนางผาณิต  ทิพย์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ประสานการศึกษาอาวุโส ประชุมหารือความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) และห้องปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมอิเลิกทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) และเพื่อการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกให้สอดคล้องกับความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

10 พฤศจิกายน 2565

ห้องภาพ