ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและการสมัครขอรับทุนได้ที่ไฟล์ PDF แนบมา ตามประกาศนี้ กำหนดยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

7 พฤศจิกายน 2565