คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชนัต ฉัตรภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จ่าสิบเอก เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารี พุ่มพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน หลังพิธีลงนามได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสำหรับโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


19 ตุลาคม 2565

ห้องภาพ