คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของการทำงาน และต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที” และเข้าชมนวัตกรรมของ สสน. ได้แก่ สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing และเข้าประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาหลักสูตร และหารือแนวทางความร่วมมือที่จะมีร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 

29 กันยายน 2565