คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ จังหวัดยโสธร

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 203 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชนัต ฉัตรภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.สามารถ ผ่องศรี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร และตัวแทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร เข้าร่วมในพิธีลงนามผ่านทางออนไลน์

28 กันยายน 2565

ห้องภาพ