คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานแข่งขันประกวด Science Hackathon ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดงานแข่งขันประกวด Science Hackathon ภายใต้หัวข้อ Green Innovation & Technology ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก  เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5 และ ปีที่ 6 จากกรุงเทพและปริมณฑล มาเข้าร่วมทำกิจกรรมและแข่งขันเพิ่มเติม ในรูปแบบทีมๆ ละ 3 - 5 คน  จำนวน 13 ทีม จำนวน 54 คน ได้ทำกิจกรรม Design Thinking Workshop ออกแบบ Business Model Canvas และประกวดการนำเสนอผลงานแบบ Pitching ซึ่งผลสรุปการแข่งขันมีทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้


รางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : ทีม glassential 

นางสาวรัญชน์ ลาร่า สมิตะลัมพะ

นางสาวพิมพ์ภัค ศิริสุข

นายวิภู เศรษฐวงศ์

นายภาวิช เรืองรัติ

นายปริณ อุทัยสุข


รางวัลเหรียญเงิน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี : ทีม G.N.P.T

นายอาทิตย์ ฉัตรเสถียรพงศ์

นางสาวจิตลักษณ์ บุษบงก์ 

นายนิธิเมธ เปลื้องเจริญผล

นายศิวนาถ ชัยรุ่งภาคย์พิสิฐ


รางวัลเหรียญทองแดง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี : ทีม We can do it 

นางสาวมลธิชา วรบุตร

นายกิตติณัฏฐ์ เรืองศรีสังข์

นายคัมภีร์ โกมลวนิช

นายโกวิทย์ แสนนา

นายวัชรพล สุนทราภา


โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Science Hackathon ภายใต้หัวข้อ Green Innovation & Technology ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ห้อง 216 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 

27 กันยายน 2565

ห้องภาพ