ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การจัดอบรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2563 จนถึง 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดอบรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2563 - 2565 โดยมีรายละเอียดประกาศและกำหนดการเข้าร่วมโครงการแนบไฟล์ PDF มาดังนี้

15 กันยายน 2565