คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดกิจกรรมแข่งขัน Science Hackathon เพื่อเปิดโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงาน Science Hackathon ภายใต้หัวข้อ Green Innovation & Technology มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 เข้าร่วมทำกิจกรรม Design Thinking Workshop ออกแบบ Business Model Canvas และประกวดผลงานโดยนำเสนอแบบ Pitching ในรูปแบบทีมๆ ละ 3 - 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันเพื่อรับเกียรติบัตรสำหรับประกอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีรอบ Portfolio ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีทีมนักเรียนที่มาเข้าร่วม จำนวน 31 ทีม จำนวน 135 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด สำหรับทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในรอบการแข่งขันนำเสนอแบบ Pitching มีดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

ชื่อทีม Giga chad super ultra meta ultimate 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายกร เหมรัญช์โรจน์  นายธีรภาส อภินันท์กูล  นายมิกขภูมิ ยุวประกร  นายสุธีพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

รางวัลเหรียญเงิน

ชื่อทีม Ampere

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ได้แก่  นางสาวมนัสนันท์ จูฑะจันทร์  นางสาวกิรณา เกิดคล้าย  นางสาวลักษมี จุงจงกล  นางสาวธัญญ์นิธิ ตันสิทธิพันธ์  นางสาวพัชณิดา ปักการะโถ

รางวัลเหรียญทองแดง

ชื่อทีม Immatter Team

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ นายณภัทร คุณาพรพิศาล  นายลัทธพล จึงโชคเจริญ  นายธุวานันท์ ภุมจุรีรัตน์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) สพม.กท 2 ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ นิยมวงษ์  นางสาวพัทธ์ธีรา เถื่อนยืนยง

ชื่อทีม Get Green

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ได้แก่ นางสาวธาริณี จันทกลัด  นางสาวปิยะนัดดา อินต๊ะไชย  นางสาวกชรัตน์ รัตนถาวร  นางสาวสิรินทิพย์ พุทธชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Science Hackathon ภายใต้หัวข้อ Green Innovation & Technology ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ คุณครู และนักเรียน ได้มาเข้าร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชีนี มจพ. 


13 กันยายน 2565