คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. หารือด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการทหารและการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการทหารและการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2565


4 สิงหาคม 2565

ห้องภาพ