ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับพระราชทานโล่เกียรติยศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสรับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563 จากโครงงานวิจัยเรื่อง : Technology and Bio-innovation for BCG in Action: Smart Mushroom Farm, Value Added of Medicinal Mushroom, Green Extraction, and Novel Bio-based Products from Renewable Biomass ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เสี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลและโล่เกียรติยศ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2564 และ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ด้วยแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย จนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ นำมาสู่การพัฒนาในอนาคตร่วมกันต่อไป

4 สิงหาคม 2565

ห้องภาพ