ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2565 แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 12 สิงหาคม 2565  โดยมีประกาศดังต่อไปนี้

1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อ่านรายละเอียดที่นี่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

3. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

   เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อ่านรายละเอียดที่นี่)

2 สิงหาคม 2565