ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยภาควิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรจะทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ ดังมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF ประกาศที่แนบมา โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทุนและเอกสารประกอบที่สำนักงานภาควิชาที่ผู้สมัครจะขอรับทุน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

26 กรกฎาคม 2565