คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นนชนัต ฉัตรภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ในโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าฟังการสาธิตและทดลองปฏิบัติทำเครื่องอบฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ด้วยโอโซน มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และจุดประกายให้เกิดความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์และนักเรียนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน รวมทั้งสิ้น 70 คน เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ห้อง 216 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

25 กรกฎาคม 2565