บรรยายพิเศษ โดย Professor Dr. Keun Ho Ryu จาก Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี

Professor Dr. Keun Ho Ryu สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Chungbuk National University เมือง Cheongju, Chungbuk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Research Experiences and Deep Learning  Approaches Basic concept, applications, and Projects จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งจัดรูปแบบการบรรยายเป็น 2 รูปแบบ คือ ON-SITE และ ONLINE มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเทคโนโลยี Deep learning รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้พัฒนา Application สู่การต่อยอดขั้นสูง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาของคณะ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง 617 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

21 กรกฎาคม 2565

ห้องภาพ