คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. นนชณัต ฉัตรภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ให้การต้อนรับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

21 กรกฎาคม 2565

ห้องภาพ