วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดบรรยาย Research Experiences and Deep Learning Approaches Basic concept applications and Projects

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดบรรยาย เรื่อง Research Experiences and Deep Learning  Approaches Basic concept, applications, and Projects บรรยายโดย Professor Dr. Keun Ho Ryu สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Chungbuk National University เมือง Cheongju, Chungbuk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยจัดการบรรยาย 2 รูปแบบ คือ 1. แบบ ณ ที่ตั้ง ON-SITE  2. แบบออนไลน์ ONLINE ทั้งนี้ มีการจำกัดจำนวนในการเข้าฟังการบรรยายแบบ ณ ที่ตั้ง ON-SITE ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังการบรรยาย ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.  ได้ที่ https://forms.gle/Dyuvna2kxeadQWKC8 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-555-2000 ต่อ 4602 และทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งผลการสำรองที่นั่งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทาง E-mail ให้ท่านทราบต่อไป

18 กรกฎาคม 2565

ห้องภาพ