คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทางการทหาร ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะผู้บริหารและนักวิจัย เข้าพบ พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทางการทหาร รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

12 กรกฎาคม 2565

ห้องภาพ