ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง แนวทางในการใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางในการใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ PDF ดังนี้

8 กรกฎาคม 2565