ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้คัดเลือกนักศึกษาที่สมควรรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศดังไฟล์แนบ PDF ดังนี้

8 กรกฎาคม 2565