ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา