ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับ ปวช. ปวส. และ โควตาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย TCAS 4

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งมีประกาศรายชื่อฯ ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดับปริญญาตรี โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565    คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 TCAS 4  คลิ๊กที่นี่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อมิให้พลาดโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

20 มิถุนายน 2565