ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่สำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 รอบคือ รอบเช้าระหว่างเวลา 07.00 - 11.30 น. และ รอบบ่าย ระหว่างเวลา 11.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดกำหนดการเข้าร่วมปฐมนิเทศฯ ผ่านการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศ ที่แนบมาดังนี้

16 มิถุนายน 2565