นักเรียน ศูนย์ สอวน. มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 จัดโดย มช.

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูดิศ ตันสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายศดิศ วงษ์ประยูร โรงเรียนวินิตศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ นายพงศ์อิทธิ์ ขันธวิสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand Olympiad in Informatics 2022) ซึ่งในปีนี้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2565  และมีนักเรียนตัวแทนของศูนย์ สอวน. มจพ. เข้าร่วมทีมการแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 6 คน ดังนี้

1. นายภูดิศ ตันสกุล  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี

2. นายศดิศ วงษ์ประยูร  โรงเรียนวินิตศึกษา

3. นายพงศ์อิทธิ์ ขันธวิสูตร  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี

4. นางสาวธานิยา กิจวรเกียรติ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี

5. นางสาวกันต์ฤทัยรัตน์ ดีสันเทียะ  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

6. นางสาวพริมา แสงสิรคุปต์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล และ อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา

สรุปการแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมทีมการแข่งขัน การสอบการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติฯ โดยมีพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 มิถุนายน 2565

ห้องภาพ