ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานกิจกรรม โดยนักศึกษาที่สนใจขอให้ดูรายละเอียดคุณสมบัติการขอรับทุนและการยื่นเอกสารการสมัครที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

1 มิถุนายน 2565