คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย จัดงานประชุมวิชาการ HTCON2022

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์”  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.thaihta.org/htcon2022 หมดเขตส่งผลงาน 15 มิถุนายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ โทร. 02 - 555 -2000 ต่อ 4404 (ในวันเวลาราชการ)

1 มิถุนายน 2565

ห้องภาพ